PLAGIARISM FREE WRITING SERVICE
We accept
MONEY BACK GUARANTEE
100%
QUALITY

De Ostia Antica

Ostia is een oude stad zo'n 30 kilometer ten westen vehicle Rome. Sinds de middeleeuwen heeft de kustlijn zich landinwaarts verplaats door verzanding. Therefore Ostia is today still laying next to the Tiber, but far away of some three kilometers from the beach. Ostia ligt nu nog steeds aan de Tiber, maar nu 3 kilometer truck het strand. Het grootste deel van deze stad is opgegraven en goed bewaard gebleven. Ostia komt van het Latijnse woord ostium wat 'monding' betekent.

Geschiedenis truck Ostia

Voor de Romeinse tijd werd het gebied rond Ostia al bewoond, dit heeft te maken attained de zoutpannen ten oosten van Ostia, waar al rond 1400 voor Christus zout gewonnen werd.

Volgens verscheidene bronnen zoals o. a. Cicero, Ennius en Livius is Ostia gesticht door Ancus Marcius, de vierde koning vehicle Rome. Waarschijnlijk moet Ostia gesticht zijn rond 620 voor Christus. Ostia was rond pass away tijd een kleine stad. Ook kan er van de 5e of 6e eeuw een weg worden getraceerd expire naar Ostia liep. Deze weg heet Via della Foce en dat betekent 'weg vehicle de mond'.

De eerste nederzetting pass away gevonden is Ostia dateert waarschijnlijk uit 4e of 3e eeuw. Archeologen kunnen het nog niet eens worden over het jaartal van de stichting van Ostia. De schattingen lopen uiteen vehicle ongeveer 200 voor Christus tot ongeveer 500 voor Christus. De meest betrouwbare datering is truck Archer Martin, hij suggereert dat Ostia is gesticht tussen 292 voor Christus en 278 voor Christus. Ostia was eerst een castrum, een groot militair fort, dat een belangrijke rol speelde tijdens de Punische oorlogen.

In de 3e eeuw veranderde de taak truck Ostia, omdat Ostia in 267 voor Christus de zetel werd vehicle een quaestor classici, dit was een soort ambtenaar expire zorgde voor de vloot. Het kleine stadje werd toen een marinebasis met een militaire functie, daarom hoefden de inwoners van Ostia zelf niet in dienst en moesten zij werken in de haven.

Langzamerhand veranderde Ostia tot in de 2e eeuw in een meer commercile haven. Dit kwam omdat het Romeinse Rijk zich uitbreidde en ook de bevolking van Rome maar bleef groeien. Daarom moest vanuit Ostia graan geЇmporteerd worden vanuit o. a. Sicili en Sardini. Ook de quaestor kreeg nu een andere taak, in plaats van toezicht houden op de vloot moest hij nu toezicht houden op de invoer vehicle het graan.

Over het einde van de 2de eeuw en het get started van de 1ste eeuw is weinig bekend. Ook is er weinig bekend over hoe Ostia er uit heeft gezien in deze periode, want Ostia werd namelijk bijna geheel herbouwd in de 2e eeuw voor Christus.

Hierna volgde een onrustige tijd, in 87 voor Christus, tijdens de burgeroorlog tussen Sulla en Marius werd Ostia bezet door Marius. Niet lang daarna werd Ostia geplunderd door piraten. Omdat Ostia voor een groot deel vernietigd was, werden er stadsmuren gebouwd. Deze waren een stuk groter dan de vorige muren en de stad groeide een flink stuk. Ook kreeg Ostia vanaf toen zijn eigen bestuur, daarvoor werd de stad bestuurd vanuit Rome.

Aan het eind van de einde vehicle de 1ste eeuw voor Christus en het get started van de 1ste eeuw werden er veel nieuwe gebouwen bij gebouwd, zoals een theatre, het forum en een aquaduct.

Ostia was heel belangrijk voor de bevoorrading vehicle Rome, maar omdat de grote schepen niet via de Tiber naar Ostia konden varen, werd er onder keizer Claudius een groot bassin, een kunstmatige haven, ten noorden vehicle Ostia gegraven. Ook werden er kanalen gegraven en er ontstond een kunstmatig eiland: Isola Sacra(het heilige eiland). In 64 was deze haven voltooid, maar in 106 werd er onder keizer Trajanus nog een groot bekken gebouwd. Hierdoor werd Ostia de belangrijkste haven voor Rome, er werd vooral graan vervoerd truck Ostia naar het Emporium in Rome. Rond de haven werden veel nieuwe gebouwen gebouwd en langzaamaan ontstond een stad expire 'Portus Romae' heette. Door de haven werd Ostia steeds welvarender, maar deze welvaart duurde slechts tot het get started van de derde eeuw. Ostia en Portus werden meer dan havens, langzamerhand werden het steeds grotere steden. De bevolking vehicle Ostia steeg tot ongeveer 50. 000 mensen, waaronder ongeveer 17. 000 slaven. Veel goederen die naar Rome vervoerd werden, werden eerst opgeslagen in zogenaamde horrea, dit zijn een soort winkelgebouwen, en daarna vervoerd naar Rome langs de Tiber op sleeptouw-boten, die getrokken werden door ossen. Nadat de bouw van de haven voltooid was, werd onder begeleiding vehicle Hadrianus ook de stad Ostia weer verbouwd. Er werd een groot Capitolium gebouwd ook een kazerne(vigiles) en veel grote baden werden gebouwd.

Na de derde eeuw was er in Rome veel chaos. De economie stortte in en ook in de politiek was het een zooitje. Ostia ontwikkelde zich niet verder en groeide niet. Ook de bevolking kromp. In de derde en vierde eeuw werden Ostia en Portus getroffen door verschillende aardbevingen, waardoor de stad zijn belangrijke positie verloor. Aan het commence van de 4de eeuw werd Portus een onafhankelijke stad genaamd Civitas Flavia Constantiniana. Portus groeide ten koste vehicle Ostia en nam de havenfunctie over. De economie vehicle Ostia herstelde zich wel weer in de vierde eeuw. Toch zou Ostia nooit meer zo belangrijk worden als vroeger. Het gebied aan de Tiber was helemaal verlaten en er werd veel afval gedumpt. In het commence van de vijfde eeuw was Ostia een normale Romeinse stad. Later in de vijfde eeuw werd Ostia nog enkele keren geplunderd en belegerd en verloor het zijn belangrijke functie voorgoed.

Bouwwerken in Ostia

Rondom het forum

In ostia zijn 141 bijzondere plekken en bouwwerken verdeeld over de stad. Ongeveer in het midden is het forum. Deze is rechthoekig en de wegen Cardo en Decamus kruizen elkaar daar. Daaromheen zijn het capitolium, de Basilica, Tempio di Roma e Augusto, Domus del Tempio Rotondo, de Curia en de Caseggiato dei Triclini. Het forum was het belangrijkste plein in de stad, dus daar stonden de meest belangrijke gebouwen. Bij opgravingen zijn sporen gevonden vehicle een tempel vehicle republikeinse leeftijd. Over de andere gebouwen aan het forum is niet veel gevonden. Het gebied rond het forum is geheel veranderd toen Tiberius de macht had(14-37).

  • Aan het eind truck de eerste eeuw en het start van de tweede eeuw heeft keizer Hadrian (117-138) de grootste tempel vehicle Ostia gebouwd; het Capitolium. Deze was gewijd aan Jupiter, Juno en Minerva en zou hoger geweest zijn dan 20 meter.
  • Daar tegenover aan de zuidkant vehicle het forum stond de tempel vehicle Rome en Augustus, deze possessed Tiberius gebouwd ter ere vehicle de stad en zijn voorganger. Vergeleken achieved het Capitolium ertegenover stelde deze tempel niet zo veel voor.
  • Aan de westkant van het forum is, in de eerste eeuw na Christus, de Basilica gebouwd. Dat is een rechthoekig gebouw attained drie of vijf gangpaden en de ingang aan de lange zijde werd gebruikt voor de administratie vehicle de justitie.
  • Tegenover de Basilica stond de zogenaamde Curia. Deze werd gebruikt voor volkvergaderingen. In ostia waren honderd of tweehonderd burgers, dus de vergaderingen konden meestal niet in het gebouw gehouden worden, daarom is het gebouw eigenlijk een republikeinse tempel.
  • Langs de Decumanus (een vehicle de hoofdwegen in ostia) stond de Tempio rotondo. Het was een uniek gebouw dat in het midden truck de derde eeuw na Christus gebouwd was. Het was bijna hetzelfde als het Pantheon in Rome, maar wel kleiner. De functie van dit gebouw was onbekend, maar het toont wel een nieuw soort architectuur dat typisch is voor de past due Romeinse periode.

Woningen in Ostia; Insulae

Ostia was geen stad waar veel rijke en machtige mensen woonden. Er stonden dan ook andere huizen dan in Pompeji, waar het domus populair was. In Ostia stonden veel appartementenblokken, deze worden insulae genoemd. Het waren een soort vehicle flats. Veel insulae hadden een balkon en op de begane grond zaten vaak winkels. De insulae bestonden uit kleine kamertjes, die licht kregen door wide open vensters. Een zo'n kamer was een woning. De onderste drie verdiepingen werden van steen gemaakt, maar alles wat daarbovenop kwam van hout. De maximum hoogte was eerst 20, maar later 17 meter. De insulae hadden ook grote gevaren, want ze konden makkelijk instorten en vlogen snel in brand.

Toen het nieuwe havencomplex gebouwd was, kwamen er meer monumenten en openbare gebouwen. Maar ook kwamen er nieuwe woonwijken. De eerdere huizen werden verwoest om er betere woningen voor in de plaats te zetten. Dus nu heeft Ostia huizen van elk type.

Andere interessante gebouwen in Ostia

Theater: Een vehicle de eerste gebouwen die was uitgegraven aan het eind vehicle de 19de eeuw was het theater. Het is een truck de oudste overgebleven bakstenen theaters en dateert uit het jaar 12 voor Christus. De capaciteit van het movie theater bedroeg ongeveer 4000 mensen. In het movie theater werden toneelstukken opgevoerd en er werden gladiatorenspelen gehouden.

Latrines: De best bewaarde toiletten uit de Romeinse tijd staan in Ostia. Toiletten waren in pass away tijd openbaar, dus men zat gezellig naast elkaar. Het was een plek waar je mensen ontmoette en gezellig kon praten.

Thermen truck Neptunus: De Thermen truck Neptunus zijn de beroemdste thermen vehicle Ostia, want op de vloeren zijn bijzondere mozaЇeken truck Neptunus afgebeeld.

Op de afbeelding hiernaast zie je verschillende ruimtes. Nummer 2 geeft het frigidarium aan, dat is een ruimte achieved baden found koud water. Daarnaast zijn twee ruimtes, achieved nummer 3 aangegeven op het plattegrondje, het tepidarium. Daar waren de warme baden. Op de muren zijn nog pijpen vehicle aardewerk te zien die waren voor het aanvoeren van hete lucht. Deze kwamen onder de grond vandaan, want daar waren slaven bezig found het stoken truck vuur om warm water en warme stoom te maken. De kamer achieved nummer 4 aangegeven op het kaartje, is het calidarium. Daar zijn nog resten truck twee hete baden te zien.

More than 7 000 students trust us to do their work
90% of customers place more than 5 orders with us
Special price $5 /page
PLACE AN ORDER
Check the price
for your assignment
FREE